با استفاده از فرم زیر وضعیت سفارش خود را می‌توانید پیگیری کنید

از این فرم برای پیگیری وضعیت سفارش خود استفاده کنید.

توجه:

تمامی بسته ها دارای بیمه هستند و چنانچه حین تحویل بسته صدای شکستگی، ریخته شدن مایعات، تغییر در ظاهر کارتن مشاهده کردید از تحویل آن امتناع کنید و یا نزد خود مأمور تحویل دهنده بسته را باز نمایید تا صورتجلسه انجام گردد و کالا را مجدد به ایشان تحویل دهید.